ALGEMENE VOORWAARDEN

Kliniek Groene Hart is een handelsmerk van Huidtherapie Groene Hart

Kwaliteit
Huidtherapie Groene Hart is opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici onder het registratienummer: 79908949788 Onze AGB-code is 90013398 Daarnaast zijn de huidtherapeuten van Huidtherapie Groene Hart aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) lidnummer NVH:500536 Binnen de praktijk wordt uitsluitend gewerkt volgens de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NVH. Dit is een voorwaarde voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Toestemming verlenen In het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) zult u toestemming moeten verlenen tot behandeling. De huidtherapeut kan verlangen dat dit schriftelijk gebeurd, het zogeheten Schriftelijk Informed Consent. U kunt dit invullen en meenemen naar uw eerste afspraak. Bij patiënten jonger dan 18 jaar, dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor start van het behandeltraject.

Tijdens het intakegesprek wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt het te behandelen gebied en de tijdsduur meegenomen. Het intake gesprek is gratis.
De gemaakte prijsafspraak is per behandeling.

Het tarief van de behandeling kan wijzigen als het te behandelende gebied tussentijds aangepast wordt. Dit wordt dan vooraf met u besproken.
Tarieven gelden voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

Huidtherapie Groene Hart is een stage verlenend bedrijf. Indien u wenst dat de stagiaire niet bij uw behandeling is kunt u dit aangeven.

Privacy
De gegevens met betrekking tot natuurlijke personen zijn opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw medische gegevens worden niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden (anders dan de verwijzende arts, medebehandelaar, waarnemer of stagiaire) verstrekt. Annulering In het geval dat de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk één werkdag of vierentwintig uur van tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen. Afspraken kunnen door de patiënt en/of contactpersoon persoonlijk, telefonisch, Whatsapp of per e-mail worden geannuleerd. Bij telefonische afmelding via het antwoordapparaat of per email wordt de tijd van afmelding geregistreerd. Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan kan Huidtherapie Groene Hart een percentage van de behandelingskosten in rekening brengen. Per kwartier kan dit € 10,- bedragen. Vergoedingen De kosten voor huid- en oedeemtherapie worden in de meeste gevallen vanuit het aanvullende
verzekeringspakket door uw zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoedingen voor
uw huidtherapeutische behandeling verschillen per huidaandoening en per zorgverzekeraar.
U dient hier zelf verantwoording voor te dragen. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden
Na behandeling krijgt u van ons een factuur. U kunt deze factuur direct per pin of in uitzonderingen per contante betaling te voldoen . In noodgevallen kunt u het over maken op het rekeningnummer van de praktijk. U kunt danzelf de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar indien uw behandeling wordt vergoed. Ongeacht of de factuur door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling van de factuur. In het geval u de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, bent u in verzuim. De huidtherapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij u in rekening te brengen. De huidtherapeut is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.

Klachten
In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de patiënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de patiënt. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de patiënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns.